محل برگزاری جشنواره

نشانی

بزرگراه چمران- بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی- مرکز همایش های بین المللی