تصاویر اولین جشنواره ملی صنعت سلامت محور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 

دانشگاه شهید بهشتی 

 

 

.