آخرین مهلت ثبت نام

31 شهریور

شروع فرایند ارزیابی

شهریور ماه

نشست مجمع مدیران

پاییز ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری جشنواره

زمستان ۱۴۰۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مجوز شماره  ۲۳۳۵ /۳۰۳ د  این وزارتخانه آمادگی خود را در برپایی جشنواره ملی صنعت سلامت  اعلام نمود.

سازمان غذا و دارو

طبق مجوز صادره  از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۳۲۳۳۰، این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور  اعلام نمود….

وزارت صنعت، معدن و تجارت

طبق مجوز صادره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شماره ۶۰/۵۹۶۳۰  این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

وزارت جهاد کشاورزی

همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حضور جناب آقای دکتر سعید سعادت (مشاور محترم  وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی) در شورای سیاستگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور…

درباره جشنواره
دست نوشته های مدیران
همراهان جشنواره