فرآیند معرفی مجموعه برتر و اعطای نشان صنعت سلامت محور

الف- نحوه ورود به فرآیند
در این جشنواره کلیه شرکت ها به صورت آزادانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند ارزیابی باشند. به این منظور می بایست مشخصات مجموعه خود را ارسال نموده و سپس فرم اظهارنامه جشنواره را تکمیل و به دبیرخانه ارسال نمایند.
ب- شیوه ارزیابی
مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی توسط کمیته داوران بررسی شده و در صورت لزوم راستی آزمایی خواهد شد.
به منظور صحه گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی، دبیرخانه جشنواره برای کاندیدهای جوایز برتر بازدید میدانی ترتیب خواهد داد.
ج- روش قضاوت نهایی برای امتیاز دهی
بر اساس اظهارنامه، مستندات ارائه شده و بازدید میدانی تیم ارزیاب؛ امتیازات محورهای هفت گانه با توجه به ضرایب آنها محاسبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع کمیته علمی و فنی امتیاز نهایی مجموعه تعیین خواهد گردید.
د- سطوح جوایز
بر اساس پیشنهاد کمیته علمی-فنی جشنواره و مصوبه شورای سیاستگذاری، مقرر گردید مجموعه های برتر بصورت مجزا در سه رتبه اول، دوم و سوم معرفی گردند. همچنین در هر یک از شاخص های هفت گانه معیارهای ارزیابی جایزه نیز مجموعه برتر معرفی و  در اختتامیه جشنواره از عملکرد آنها با حضور مقامات عالی رتبه کشوری تجلیل گردد.

.