فرآیند معرفی مجموعه برتر و اعطای نشان صنعت سلامت محور

الف- نحوه ورود به فرآیند
در این جشنواره کلیه شرکت ها به صورت آزادانه می توانند متقاضی شرکت در فرآیند ارزیابی جشنواره باشند. به این منظور می بایست فرم دو صفحه ای تایید شده اعلام مشخصات مجموعه و سپس مطابق با فرآیند ثبت نام در جشنواره؛ فرم اظهارنامه جشنواره را حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان ماه تکمیل و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
ب- شیوه ارزیابی
فرم دو صفحه ای اعلام مشخصات مجموعه را تکمیل نموده و همچنین مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی توسط کمیته علمی – فنی و در صورت لزوم راستی آزمایی آن خواهد شد. در صورت لزوم به منظور صحه گذاری بر اظهارنامه و مستندات ارائه شده توسط مجموعه متقاضی، دبیرخانه جشنواره برای کاندیدهای جوایز برتر بازدید میدانی ترتیب خواهند داد.
ج- روش قضاوت نهایی برای امتیاز دهی
بر اساس اظهارنامه، مستندات ارائه شده و بازدید میدانی تیم ارزیاب جایزه؛ امتیازات هر مورد از محورهای هفت گانه با توجه به ضرایب آنها محاسبه و در مجموع با روش مشارکتی و اجماع توسط کار گروهی تخصصی کمیته علمی و فنی امتیاز نهایی مجموعه تعیین خواهد گردید.
د- سطوح جوایز
بر اساس پیشنهاد کمیته علمی-فنی جشنواره و مصوبه شورای سیاستگذاری، مقرر گردید مجموعه های برتر بصورت مجزا در سه رتبه اول، دوم و سوم معرفی گردند. همچنین در هر یک از شاخص های هفت گانه معیارهای ارزیابی جایزه نیز مجموعه برتر معرفی و  در اختتامیه جشنواره از عملکرد آنها با حضور مقامات عالی رتبه کشوری تجلیل گردد.

.