راهنمای ثبت نام

* ابتدا فرم ثبت نام را تکمیل و نماینده مجموعه را معرفی نمایید.

 

* بعد از تکمیل فرم محاسبات توسط بالاترین مقام مجموعه مهر و امضاء تایید شود.

 

* فرم تایید، مهر و امضاء شده به دبیر خانه فکس (۸۸۸۴۷۶۶۹) و تاییدیه دریافت نمایید

 

* در صورت تایید دبیر خانه، دسترسی به اظهارنامه الکترونیک برای نماینده ایجاد خواهد شد

 

* ثبت نام و ارائه مستندات