تاریخ های مهم جشنواره

 

زمان

فعالیت
اردیبهشت ماه 1397 سیمنارهای آموزشی ( هماهنگی با دبیر خانه جشنواره )
فروردین ماه 1397 فراخوان حضور بنگاه های اقتصادی در جشنواره
10تیر ماه 1397 آخرین فرصت برای ارسال فرم اعلام حضور مجموعه در فرآیند جایزه
15تیر ماه 1397 آخرین فرصت برای ارسال اظهار نامه ها و مستندات مجموعه
27 تیر ماه 1397

افتتاح و اختتامیه جشنواره و تجلیل از واحد های برتر