اعضای کمیته علمی جشنواره

 

دکتر محمد حسین تقدیسی – ارتقای سلامت
دکترهرمز سنائی نسب- آموزش بهداشت
دکتر حمید اله وردی پور- آموزش بهداشت
دکتر داود فرج زاده -صنایع غذایی 
 دکتر حمیدرضا توکلی -بهداشت مواد غذایی
 دکتر رضا صرافپور – بهداشت محیط
 دکتر یزدانبخش – بهداشت محیط
 دکتر پرستویی – تغذیه
 دکتر توفیقی – مدیریت
 دکتر محمدرضا صیرفی- روانشناس سلامت
دکتر ایرج ضاربان- آموزش بهداشت
دکتر چراغعلی – داروسازی
دکتر مسعود مطلبی قاین – ارتقای سلامت
دکتر امید قاضی میر سعید – مدیریت کسب و کار
دکتر مجتبی ذکائی – بهداشت حرفه ای
مهندس حامد قهاری – کارشناس ارشد مدیریت سیستم ها