تصاویر سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی تهران