بازتاب خبری جشنواره

فراخوان جشنواره در سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

فراخوان جشنواره در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت

فراخوان جشنواره ملی صنعت سلامت محور در سامانه وزارت صمت

فراخوان جشنواره ملی صنعت سلامت محور در سایت جهاد کشاورزی

فراخوان جشنواره ملی صنعت سلامت محور در سایت سندیکای داروهای انسانی

اطلاع رسانی جشنواره ملی صنعت سلامت محور درسایت شهرداری تهران