سرکار خانم دکتر رضوان زنده دل 

رئیس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت و ایمنی داننشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

عضو کمیته علمی جشنواره

آقای دکتر محمدرضا منظم

رئیس انجمن علمی بهداشت کار ایران

دبیر علمی جشنواره

جناب آقای دکتر یاسر اسماعیل لو

رئیس کمتیه ارزیابی و داوری جشنواره

سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی 

رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

عضو کمیته علمی و داوری جشنواره

آقای دکتر کیکاووس ازره  

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مدرس ایمنی و بهداشت در صنایع

عضو کمیته علمی و داوری جشنواره

آقای دکتر محمد عبده زاده 

رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران

عضو کمیته علمی جشنواره