اعضا کمیته علمی جشنواره ملی صنعت سلامت محور

سرکار خانم دکتر رضوان زنده دل 

رئیس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت و ایمنی داننشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

عضو کمیته علمی جشنواره

جناب آقای دکتر یاسر اسماعیل لو

رئیس کمتیه ارزیابی و داوری جشنواره

آقای دکتر محمدرضا منظم

رئیس انجمن علمی بهداشت کار ایران

دبیر علمی جشنواره

سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی 

رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

عضو کمیته علمی و داوری جشنواره

آقای دکتر کیکاووس ازره  

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مدرس ایمنی و بهداشت در صنایع

عضو کمیته علمی و داوری جشنواره

آقای دکتر محمد عبده زاده 

رئیس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران

عضو کمیته علمی جشنواره