سرکار خانم دکتر فریده گلبابائی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

سرکار خانم دکتر حق جو

سرپرست مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

آقای دکتر حیدر محمدی 

معاون وزیر و ریاست محترم سازمان غذا و دارو

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

سرکار خانم دکتر کتایون نعمت پور 

مدیر کل محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره