اعضا شورای سیاستگذاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور

سرکار خانم دکتر فریده گلبابائی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

سرکار خانم دکتر حق جو

سرپرست مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

آقای دکتر حیدر محمدی 

معاون وزیر و ریاست محترم سازمان غذا و دارو

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

جناب آقای دکتر عبدالناصر آزاد بخت

مدیرکل محترم صنایع، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

سرکار خانم دکتر کتایون نعمت پور 

مدیر کل محترم دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

جناب آقای دکتر امین اسدی

ریاست محترم مرکز روابط عمومی

سازمان دامپزشکی ایران

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

آقای دکتر حمیدرضا بنفشه

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره

جناب آقای دکتر داریوش گل علیزاده

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست

عضو شورای سیاستگذاری