آخرین مهلت ثبت نام

برگزار شد

شروع فرایند ارزیابی

برگزار شد

نشست مجمع مدیران

برگزار شد

تاریخ برگزاری جشنواره

زمستان ۹۹ برگزار شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مجوز شماره  ۲۳۳۵ /۳۰۳ د  این وزارتخانه آمادگی خود را در برپایی چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت  اعلام نمود.

و جناب آقای دکتر ویسی سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سلامت این وزارت خانه به عنوان عضو شورای سیاستگزاری منصوب شدند .

سازمان غذا و دارو

طبق مجوز صادره  از سوی سازمان غذا و دارو به شماره ۶۵۲/۳۲۳۳۰، این سازمان همکاری خود را در برگزاری چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور  اعلام نمود….

وزارت صنعت، معدن و تجارت

طبق مجوز صادره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شماره ۶۰/۵۹۶۳۰  این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

وزارت جهاد کشاورزی

همراهی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی و حضور جناب آقای دکتر سعید سعادت (مشاور محترم  وزیر و مدیرکل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی) در شورای سیاستگزاری چهارمین جشنواره ملی صنعت سلامت محور…

درباره جشنواره
دست نوشته های مدیران
همراهان جشنواره