آخرین مهلت ثبت نام

مرداد ماه

شروع فرایند ارزیابی

شهریور ۱۴۰۲

نشست مجمع مدیران

شهریور ماه ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری جشنواره

پاییز ۱۴۰۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به استناد مجوز شماره  ۲۳۳۵ /۳۰۳ د  این وزارتخانه آمادگی خود را در برپایی جشنواره ملی صنعت سلامت  اعلام نمود.

سازمان محیط زیست

طبق مجوز صادره  از سوی سازمان محیط زیست  به شماره ۳۰۰/۸۹۷۸، این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور  اعلام نمود….

وزارت صنعت، معدن و تجارت

طبق مجوز صادره از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شماره ۶۰/۵۹۶۳۰  این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی جشنواره، دانشگاه تهران، همراهی و حمایت خود را در برپایی جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

درباره جشنواره
همراهان جشنواره