آخرین مهلت ثبت نام

31 اردیبهشت

شروع فرایند ارزیابی

بهار ۱۴۰۳

نشست تشریح مدل ارزیابی

آذر ماه ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری جشنواره

مرداد ۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی جشنواره، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همکاری خود را در برپایی جشنواره ملی صنعت سلامت اعلام نمود.

سازمان محیط زیست

طبق مجوز صادره از سوی سازمان محیط زیست، این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور  اعلام نمود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

طبق مجوز صادره از سوی مجلس شورای اسلامی، این سازمان همکاری خود را در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همراهی و حمایت خود را  در برگزاری جشنواره ملی صنعت سلامت محور اعلام نمود 

درباره جشنواره
همراهان جشنواره