راهنمایی ثبت نام

 

لطفا مراحل ثبت نام را به ترتیب ذیل طی نمائید:

* ابتدا فرم ثبت نام را تکمیل و نماینده مجموعه را معرفی نمایید.

* بعد از تکمیل فرم محاسبات توسط بالاترین مقام مجموعه مهر و امضاء تایید شود.

* فرم تایید، مهر و امضاء شده به دبیر خانه فکس (۸۸۸۱۴۹۸۶) و تاییدیه دریافت نمایید

* در صورت تایید دبیر خانه، دسترسی به اظهارنامه الکترونیک برای نماینده ایجادخواهد شد

* ثبت نام و ارائه مستندات

[wppb-register]