اهداف جشنواره:

 

 

اهداف کاربردی:

 

 

· شناسایی، پایش و دسته بندی صنایع مرتبط با توجه به میزان رعایت اصول سلامت در تولید محصول/ خدمات

 

· ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز در جهت تولید محصولات و خدمات سلامت محور

 

· تحقق رویکرد همه جانبه انسان سلامت در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات

 

· توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری سازمانی، اخلاقی، اقتصادی و ملی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خصوص ویژگیهای محصولات و خدمات سلامت و  پاسخگوئی فرایندی

 

· توسعه شاخص های تولید و عرضه محصولات و خدمات سلامت محور

 

· معرفی جدید ترین دستاوردهای محصولات سالم و ارگانیک و خدمات سلامت محور

 

· تقویت بازار رقابتی در جهت ارائه محصول سالم و ترغیب و تشویق مصرف کنندگان برای انتخاب محصولات و خدمات سلامت محور

 

· تبیین نقش نهادهای سیاستگذار برای ترویج محصولات و خدمات سلامت

 

· افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه محصول و خدمات سلامت محور

 

. برند سازی و معرفی محصولات و خدمات سلامت در جامعه

 

 

.