اهداف جشنواره

شناسایی، پایش و دسته بندی صنایع مرتبط  با توجه به میزان رعایت اصول سلامت در تولید محصول/ خدمات
ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز در جهت تولید محصولات و خدمات سلامت محور
تحقق رویکرد همه جانبه انسان سلامت در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات
توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری سازمانی، اخلاقی، اقتصادی و ملی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در خصوص ویژگیهای محصولات و خدمات
سلامت و پاسخگوئی فرایندی
توسعه شاخص های تولید و عرضه محصولات و خدمات سلامت محور
معرفی جدید ترین دستاوردهای محصولات سالم و ارگانیک و خدمات سلامت محور
تقویت بازار رقابتی در جهت ارائه محصول سالم و ترغیب و تشویق مصرف کنندگان برای انتخاب محصولات و خدمات سلامت محور
تبیین نقش نهادهای سیاستگذار برای ترویج محصولات و خدمات سلامت
افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه محصول و خدمات سلامت محور
برند سازی و معرفی محصولات و خدمات سلامت در جامعه