اولین جشنواره ملی صنعت سلامت محور   با توجه به محوریت "سلامت در همه سیاست‌ها" که مورد تأکید (سازمان جهانی بهداشت) قرار گرفته است و به منظور اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تحقق سیاستهای کلی حوزه سلامت درمورد ارائه خدمات آموزش سلامت مبتنی بر اصول و...

  دومین جشنواره صنعت سلامت محور     دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور  با رویکرد " ارتقای سلامت محصولات و خدمات " با چشم انداز بهبود سیستم سلامت کشور در صنایع مرتبط و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات سلامت محور، در راستای...

  سومین جشنواره ملی صنعت سلامت‌محور   با رویکرد ارتقای سلامت محصولات و خدمات ”  با چشم انداز بهبود سیستم سلامت کشور در صنایع مختلف و ارتقای سطح آگاهی، نگرش و فرهنگ استفاده از محصولات و خدمات سلامت محور، در راستای کنترل، نظارت و ارزیابی سلامت در تولیدات...