اولین جشنواره ملی صنعت سلامت محور   با توجه به محوریت "سلامت در همه سیاست‌ها" که مورد تأکید (سازمان جهانی بهداشت) قرار گرفته است و به منظور اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تحقق سیاستهای کلی حوزه سلامت درمورد ارائه خدمات آموزش سلامت مبتنی بر اصول و...