برگزار کنندگان و حامیان جشنواره:

 

 

 انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

 وزارت ورزش و جوانان

 

 

وزارت جهاد کشاورزی 

 

 

 سازمان غذا و دارو

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

 

 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران (فدراسیون اقتصاد سلامت ایران)

 

 

سازمان نظام پزشکی کل کشور

 

 

سازمان دامپزشکی کل کشور