اعضای کمیته علمی جشنواره:

 

دکتر محمد حسین تقدیسی – ارتقای سلامت

 

دکترهرمز سنائی نسب- آموزش بهداشت

 

دکتر حمید اله وردی پور- آموزش بهداشت

 

دکتر داود فرج زاده -صنایع غذایی

 

 دکتر حمیدرضا توکلی -بهداشت مواد غذایی

 

 دکتر رضا صرافپور – بهداشت محیط

 

 دکتر یزدانبخش – بهداشت محیط

 

 دکتر پرستویی – تغذیه

 

 دکتر توفیقی – مدیریت

 

 دکتر محمدرضا صیرفی- روانشناس سلامت

 

دکتر ایرج ضاربان- آموزش بهداشت

 

دکتر چراغعلی – داروسازی

 

دکتر مسعود مطلبی قاین – ارتقای سلامت

 

دکتر امید قاضی میر سعید – مدیریت کسب و کار

 

دکتر مجتبی ذکائی – بهداشت حرفه ای

 

مهندس حامد قهاری – کارشناس ارشد مدیریت سیستم ها

 

 

 

 

 

.