اعضای شورای سیاستگزاری جشنواره

 

آقای دکتر احمد علی کیخا 

ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

 

دکتر سعید سعادت 

مشاور محترم وزیر و مدیر کل محیط زیست و سلامت وزارت جهاد کشاورزی

 

آقای دکتر افشین ملایی 

مدیرکل محترم توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

خانم دکتر زهرا عبداللهی

مدیر کل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر رضا شجیع

سرپرست دفتر محیط زیست و سلامت وزارت ورزش و جوانان

 

خانم دکتر زینب نصیری 

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران

 

آقای دکتر محمد مهدی گلمکانی 

مدیرکل آموزش بهداشت و ارتقا سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 

آقای دکتر مهدی صادقی نیارکی 

مدیرکل غذا و دارو وزارت صنعت، معدن و تجارت