اعضای کمیته اجرایی

ریاست هیئت مدیره دبیرخانه اجرایی جشنواره: آقای مهندس امیررضا باقریان

مدیرعامل دبیرخانه اجرایی جشنواره:  خانم فرانک رضایی

مدیر امور هماهنگی(مالی- اداری):  آقای حمید باقری

معاون بازرگانی: آقای مصطفی عرب زاده

مدیران اجرایی: آقای بهرام محقق- خانم فرناز رضایی- خانم مرجان بلاژ

واحد روابط عمومی: مهران نظری