اعضاء کمیته اجرایی:

 

 

 

ریاست هیئت مدیره دبیرخانه اجرایی جشنواره: آقای مهندس امیررضا باقریان

 

مدیرعامل دبیرخانه اجرایی جشنواره:  خانم فرانک رضایی

 

مدیر امور هماهنگی(مالی- اداری):  آقای حمید باقری

 

مدیر اجرایی: آقای مصطفی عرب زاده

 

واحد روابط عمومی: مهران نظری