اعضای کمیته اجرایی

 

آقای مهندس امیررضا باقریان 

رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری مهستان

دبیر اجرایی جشنواره ملی صنعت سلامت محور

 

خانم فرانک رضایی 

مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مهستان

ریاست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جشنواره ملی صنعت سلامت محور

.

آقای حمید باقری

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری مهستان

مدیراداری اداری مالی جشنواره صنعت سلامت محور