مزایای شرکت در جشنواره صنعت سلامت محور


از آنجایی که، حضور شرکت و بنگاه های اقتصادی در جشنواره صنعت سلامت محور و مشارکت در ارزیابی این نشان یک فرآیند داوطلبانه و اختیاری است؛

به عنوان یک نمونه عینی از تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر سلامت تولیدات و خدماتی که در آن فعالیت می نمایند تلقی می گردد که ضمن

افزایش اعتبار و ارزش اجتماعی برای آن مجموعه فرصت مناسبی را برای ایجاد فضای رقابت، حضور موثرتر و هدایت شده محصولات خدمات در ارتقای

سلامت کشور را فراهم می نماید. به جز این، پیش بینی می گردد مشارکت کنندگان از منافع زیر نیز برخوردار خواهند شد

سایر دستاوردهای ورود به فرآیند جشنواره صنعت سلامت محور به این شرح است

تعیین جهت در اولویت های فعلی و آتی مجموعه یا بنگاه برای پاسخگویی در خصوص سلامت ذی نفعان و جامعه

یکسان سازی دیدگاه های تیم مدیریت مجموعه و متخصصان در رابطه با نقاط قوت و فرصت ها ی بهبود برنامه های تولید سلامت

سهولت اجرا و نقطه شروعی مناسب برای پاسخگویی به نیاز مخاطبان

ایجاد فرصتی مناسب برای مقایسه عملکردهای سلامت مجموعه با دیگر رقبا

تسهیل در ایجاد یک محیط کار حمایت کننده و ارتقا دهنده سلامت